Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació de qualsevol canvi en les dades d’un animal domèstic inscrit, ja sigui per canvi de domicili o per canvi de propietari, sempre que l’animal continuï residint en el terme municipal de Figueres

En cas que l’animal passi a residir fora del municipi, cal fer el tràmit de baixa en el cens de Figueres i anar a l’ajuntament del nou municipi de residència per tramitar-hi l’alta corresponent.

QUI HO POT DEMANAR?
a) La persona propietària de l’animal. Els menors d’edat no en poden ser propietaris legals.
b) Un representant, és a dir, una tercera persona degudament autoritzada.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En el termini de 15 dies des de la modificació de les dades.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
-  Formulari IAQ007_3 degudament omplert
- Còpia de la cartilla sanitària de l’animal.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari  IAQ007_3. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públique
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals de Figueres.

MÉS INFORMACIÓ
Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat – Àrea de serveis urbans
Avinguda Salvador Dalí núm. 107, 2a planta (Figueres)
Telèfon 972 032 322
Correu electrònic mambient@figueres.org

IMPRESOS:

IAQ007_3

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.