Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest procediment descriu l’obtenció de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, que ha de ser sol·licitada tant per la persona propietària de l’animal com per qualsevol altra persona que el condueixi per espais públics.

La Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, disposa que tenen aquesta consideració els gossos que:
a) hagin agredit a persones o a altres gossos
b) hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c) pertanyin a alguna d’aquestes races: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, presa canari, rottweiler, staffordshire, tosa japonès
IMPORTANT: simultàniament a la sol·licitud d’aquesta llicència, caldrà inscriure l’animal en el Cens municipal d’animals de companyia (vegeu el tràmit corresponent).

QUI HO POT DEMANAR?
a) La persona propietària de l’animal, així com qualsevol altra persona que el condueixi per espais públics.
Els menors d’edat no poden obtenir aquesta llicència.
b) Una tercera persona degudament autoritzada.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Segons la normativa legal vigent, cal demanar la llicència abans d’adquirir l’animal potencialment perillós. En el cas de persones que no són propietàries de cap gos però són conductores, ho poden sol·licitar en qualsevol moment.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ006 degudament omplert
- Justificant del pagament de la taxa establerta per a la tramitació de la llicència
- Còpia del carnet d’identitat (DNI, NIE o Passaport).
- Còpia del certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica. Aquest certificat s’obté en qualsevol dels centres mèdics homologats pel Ministeri d'Interior, que a Figueres són els següents:
   - Centre de reconeixements mèdics OGE. Carrer Sant Antoni 97. 972 506 366.
   - Centre de reconeixements mèdics Remefi. Carrer Nou 20. 972 510 411.
   - Centre de reconeixements mèdics Sant Pau. Carrer Sant Pau 42. 972 510 908.
- Còpia de la pòlissa d’assegurances que cobreix la responsabilitat civil pels danys que el gos pugui ocasionar a tercers, així com justificant que acredita que està al corrent de pagament.
- En el cas de persones conductores (que no són propietàries del gos) la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil serà substituïda per una declaració responsable en la qual aquesta persona ha verificat que la persona o entitat propietària del gos que vol conduir té contractada la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i la té al corrent de pagament.

IMPORTANT: Si no autoritzeu a l'Ajuntament la consulta dels antecedents penals haureu d'aportar el corresponent certificat, que podeu obtenir directament de Mi carpeta ciudadana

En cas de renovació de la llicència cal aportar la mateixa documentació que es demana quan es presenta una nova sol·licitud

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Consulta la taxa corresponent a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ006. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència), juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Sol·licita la inscripció de l’animal en el Cens d’animals de companyia (vegeu el tràmit corresponent)

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Taxa per a la tramitació administrativa d’obtenció de la llicència: 57€
Taxa per a la tramitació administrativa de renovació de la llicència: 27,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

- Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos

- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals de Figueres.

- Ordenances fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat – Àrea de serveis urbans
Avinguda Salvador Dalí núm. 107, 2a planta (Figueres)
Telèfon 972 032 322
Correu electrònic mambient@figueres.org

IMPRESOS:
IAQ006

OBSERVACIONS:
De conformitat amb la normativa legal vigent, l’Ajuntament de Figueres ha de verificar que la persona sol·licitant de la llicència no ha comès determinats tipus de delictes. La persona sol·licitant pot autoritzar que l’Ajuntament demani aquesta informació directament al Ministeri de Justícia sense cap càrrec, o bé pot aportar el certificat dels seus antecedents penals (que podeu obtenir directament de Mi carpeta ciudadana). En els casos en què l’Ajuntament hagi de demanar els antecedents penals al Ministeri de Justícia, el tràmit d’obtenció de la llicència es pot retardar aproximadament un mes.
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procedim