Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest procediment té per objecte el compliment de l’obligació legal de les persones propietàries d’animals de companyia (gossos, gats i fures) de inscriure'ls en el Registre d’animals de companyia

Les dades del registre s'incorporen al Registre General d'animals de companyia de la Generalitat de Catalunya - ANICOM.

IMPORTANT: Si el gos és considerat potencialment perillós, simultàniament caldrà inscriure’l en el cens i sol·licitar la llicència de tinença d’animals perillosos (consulteu el tràmit corresponent).

º1Es consideren races potencialment perilloses les següents: akita inu / bullmastiff / dòberman / dog argentí / dog de Bordeus / fila brasiler / mastí napolità / pit bull / presa canari / rottweiler / staffordshire / tosa  japonès. També es consideren gossos potencialment perillosos aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos i els que hagin estat ensinistrats per l’atac i la defensa.

QUI HO POT DEMANAR?
a) La persona propietària de l’animal. Els menors d’edat no en poden ser propietaris legals.
b) Un representant, és a dir, una tercera persona degudament autoritzada.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
El termini és de tres mesos des de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
-  Formulari IAQ007_1 degudament omplert
- Còpia de la cartilla veterinària que acrediti la implantació del sistema d’identificació (xip o tatuatge)

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ007_1. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Normativa estatal aplicable:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

- Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals

Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals de Figueres.

MÉS INFORMACIÓ
Secció de Medi Ambient i Sostenibilitat – Àrea de serveis urbans
Avinguda Salvador Dalí núm. 107, 2a planta (Figueres)
Telèfon 972 032 322
Correu electrònic mambient@figueres.org

IMPRESOS:

IAQ007_1

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.