Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediments de transmissió de les parades dels mercats ambulants de Figueres

Des de l'entrada en vigor de la llei 18/2017 de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires ha canviat la forma de tramitar les transmissions de parades de mercat. Segons la llei 18/2017 son transmissibles d'acord amb el procediment de transmissió establert per les ordenances municipals, les ofertes de transmissió per: 

1a. Cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de manera no sedentària en tots els mercats, inclosa la jubilació, d'acord amb els terminis i les condicions establerts per reglament.

2a. Situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant (com els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades)

Les ofertes de transmissió han d'ésser presentades a l'ajuntament corresponent, indicant les dades de la parada i l'import sol·licitat per a la transmissió.

L'ajuntament ha de traslladar aquestes ofertes, de manera prioritària, als marxants que, tot i complir els requisits per a accedir a places de característiques similars en els mercats que se celebrin en el municipi, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer concurs de concurrència competitiva convocat per l'ajuntament. Si hi ha diversos interessats, s'ha d'adjudicar per sorteig.

Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i l'import sol·licitat per a la transmissió. Si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per a optar per la plaça oferta en transmissió, s'ha d'adjudicar per sorteig.

L'ajuntament té dret de tanteig sobre les ofertes que li siguin presentades en virtut del que estableix aquest apartat.

Per tant cal fer una oferta publica on els marxants son qui decideixen quin és el preu que posen a la transmissió.

D'acord amb els terminis i les condicions establerts pel Reglament de mercats de Figueres el transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de cinc (5) anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda no sedentària. 

La llei disposa que la transmissió és directa en casos de transmissions entre familiars de segon grau o transmissions mortis causa. Tots dos casos poden gaudir de bonificacions regulades per les Ordenances Municipals.

QUI HO POT DEMANAR?
Titulars d’autoritzacions municipals de venda no sedentària en els mercats municipals de Figueresó

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

En el cas d'una cessió directa a favor d'un familiar de fins a segon grau i mortis causa:
- Formulari model I2ME001 degudament omplert
- Comprovant de pagament de les taxes establertes
- Còpia del DNI del titular
- Còpia de la declaració de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors (IAE)
- Si s'escau, la pertinent acreditació en els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues.

En el cas de transmissió per cessament voluntari mitjançant oferta pública
- Formulari model IME001 degudament omplert
- Còpia del DNI del titular
- Còpia de la declaració de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors (IAE)
- Fitxa de creditor amb les dades bancàries on ingressar l'import de la transmissió (model ITR10)
- Si s'escau, la pertinent acreditació en els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
En els casos de transmissió de parades a familiar de fins a segon grau es pagaran 319€ per metre lineal de parada. S’estableixen les reduccions següents :
a) Parents de primer grau en línia recta ascendent o descendent (per consanguinitat o adopció): reducció del
95%.
b) Parents de segon grau en línia recta descendent (per consanguinitat o adopció): reducció del 95%.
c) Parents col·laterals de segon grau (per consanguinitat, afinitat o adopció): reducció del 80%.
d) Parents de tercer, quart grau i estranys: no s’estableix reducció.
e) De persona física a persona jurídica, sempre que la persona física ho transmeti a una persona jurídica on ell
sigui el soci únic: 95% de reducció.
f) Transmissió a un treballador que fa més de 5 anys que treballa a la mateixa parada del transmitent: 80% de reducció.

Un exemple:
Imaginem que el titular d'una parada de cinc metres lineal vol transmetre-la al seu fill.
1) Càlcul inicial
D'acord amb la fòrmula que hem dit, el càlcul inicial seria 5 x 319€ = 1.595€.
2) Bonificacions
En tractar-se d'un familiar de primer grau es pot aplicar una bonificació del 95%, amb la qual cosa: 1.595€ x 95% = 1.515,25€.
3) Càlcul final
1.595€ - 1.515,25€ = 79,75€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:

En el cas d'una cessió directa a favor d'un familiar de fins a segon grau i mortis causa:

1) Calcula i paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Pots calcular tu mateix el preu de la taxa seguint les instruccions d'aquest document a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Metres de la parada
- Nom i parentiu de la persona a qui es vol traspassar la parada
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari I2ME001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

En el cas de transmissió per cessament voluntari mitjançant oferta pública

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IME001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari i la resta de la documenació per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

3) Posteriorment l'Ajuntament traslladarà l'oferta de manera prioritària als marxants que, tot i complir amb els requisits per a accedir a places de característiques similars, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer concurs de concurrència competitiva convocat.
Si hi ha diversos interessats, s'adjudicarà per sorteig.
En cas que no hi hagi cap marxant que compleixi amb els requisits per a accedir a la parada oferta, l'Ajuntament convocarà una oferta pública, detallant les característiques de la parada. Es publicarà al perfil del contractant de la web www.figueres.cat i s'iniciarà la transmissió de l'autorització d'acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques establert.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 18/2017, de l'1 d'agost,de Comerç, Serveis i Fires.
- Reglament de Mercats Municipals de venda no sedentària a la ciutat de Figueres
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Promoció Econòmica - Mercats
c/ Rec Arnau (Antic convent de Caputxins)
Telèfon 972 67 42 61

IMPRESOS:
- IME001 (en els casos de transmissió per cessament voluntari mitjançant oferta pública)
I2ME001 (en els casos de cessió directa a favor d'un familiar o similar)
ITR10 (Fitxa de creditor amb les dades bancàries on ingressar l'import de la transmissió)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació