Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La teleassistència és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència - i als seus cuidadors - un suport personal per continuar vivint al seu domicili

Permet a la persona usuària comunicar-se, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, amb un centre d’atenció per tal que, en cas de necessitat, pugui ser atesa immediatament

COM FUNCIONA?
Al domicili s’instal·la un terminal de teleassistència i la persona usuària porta posat un collaret equipat amb un botó. Prement aquest botó l'usuari es posa en contacte directament amb el centre d’atenció i sense necessitat de despenjar el telèfon ni marcar cap número, pot parlar des de qualsevol punt de la casa amb els professionals del servei.

QUÈ OFEREIX?
- Atenció en situacions d’emergència.
- Atenció psicosocial i companyia.
- Servei d’agenda, recordatoris personalitzats.
- Servei tècnic i de manteniment de l’aparell: instal·lació, manteniment i baixa i retirada d’equips.
- Visites de seguiment.

Clica aquí per més informació

QUI HO POT DEMANAR?
Persones grans i/o dependents empadronades a Figueres que es trobin en una situació de risc físic o psicosocial. Correspondrà als serveis socials de l'Ajuntament avaluar aquesta situació.

COM ES FA?
Podeu optar per alguna d'aquestes formes:

1) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà exhibint l'original del DNI, NIE o passaport

2) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí.

3) Sol.licitant-lo per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari ISS003 degudament omplert (o ISS003_2 en cas de canvi de titularitat). Cal omplir l'apartat "Unitat de convivència" si és vol més d'una "medalla".
- Formulari I2S003 degudament omplert
- Formulari ASS003 degudament omplert, signat i segellat pel metge/ssa de capçalera de l'usuari/a. Caldrà un informe separat per cada persona que vulgui ser beneficiària del servei
- Còpia del DNI del/la titular, i en cas de parella o matrimoni, còpia del DNI de tots dos.
- Acreditació de l'import de les prestacions de la seguretat social que percep el sol·licitant i, en cas d'haver més d'un beneficiari, acreditació de tots.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc els formularis ISS003 (o ISS003_2 en cas de canvi de titularitat), I2S003 i ASS003. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.

2) Presenta aquests formularis juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

3) Una vegada sol·licitat el servei, els serveis socials de l'Ajuntament es posaran en contacte amb el/la sol.licitant.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES

1) Usuaris/àries C0 (amb informe social favorable i ingressos inferiors a 1.044,90€ al mes o 14.628,67€ anuals): gratuït

2) Usuaris/àries C100 (amb ingressos superiors a 1.044,90€ al mes o 14.628,67€ anuals): 13€ o 15,08€ si és teleassistència del tipus tecnologia compartida

3) En cas d'unitat de convivència es computen els ingressos dels cònjugues o parelles. En un domicili pot haver-hi més d'una medalla (vinculat a un mateix dispositiu) i es pagarà un únic preu.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
- Conveni anual de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres per al desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària.
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres
C/ Sant Pau, 39 (FIGUERES)
Telèfon 972 676 416

IMPRESOS:
ISS003 (Imprés de sol·licitud)
ISS003_2 (en cas de canvi de titularitat)
I2S003 (Imprés d'autorització de domiciliació bancària i d'ús de dades personals)
ASS003 (model d'informe mèdic)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.