Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’objecte del tràmit és que els veïns de Figueres puguin presentar reclamacions als Cens Electoral a les oficines de l’Ajuntament, el qual les adreçarà a l’Oficina del Cens Electoral

El cens electoral conté la inscripció d’aquells que reuneixen els requisits per a ser elector i no es trobin privats,  definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

La gestió i competència del cens electoral recau en la Delegació Provincial a Girona de l’Oficina del Cens Electoral (OCE) de l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest cens es confecciona a partir dels padrons d’habitants de tots els municipis d’Espanya i ambaixades i consolats a l’estranger. Per tant, qualsevol canvi al padró d’habitants té repercussió al cens electoral.

Aquest organisme s’adreça directament als veïns notificant la seva inclusió al cens i totes les modificacions que s’hi produeixen (altes, baixes, canvis de domicili, canvi de dades personals, etc.)

D’altra banda, en cada convocatòria electoral l’OCE tramet als ajuntaments i consolats les llistes del cens electoral per a l’exposició pública i consulta dels veïns interessats. En aquests casos, els veïns que no figurin inclosos en el cens - o que figurant-hi, tinguin dades incorrectes - poden formular reclamacions administratives

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol ciutadà empadronat a Figueres i major d’edat

COM ES FA?
- La consulta de dades es pot fer telefònicament prèvia acreditació de la identitat.
- Les reclamacions cal fer-les presencialment. Només cal omplir l’imprès corresponent i aportar la documentació que s’especifica.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran reclamacions presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Durant els vuit dies següents a la publicació de les llistes electorals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
L'imprés de reclamació que per cada convocatòria hagi disposar l'Oficina del Cens Electoral

TRÀMITS NECESSARIS:
Si, un cop comprovat el cens exposat a l’Ajuntament, es detecta qualsevol error, caldrà comunicar-ho a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
És un tràmit immediat; només cal complimentar l'imprès de reclamació facilitat per l'Oficina del Cens Electoral, acompanyat de la documentació necessària. 
L'Oficina del Cens Electoral comunica les modificacions de les dades a l'interessat. En el moment de fer la reclamació es lliura a l'interessat una còpia segellada

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

IMPRESOS:

Els que determini per cada convocatòria l'Oficina del Cens Electoral

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.