Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Celebració de la cerimònia de casament civil a la sala de plens de l’Ajuntament de Figueres i oficiats per l’Alcalde/ssa de la ciutat o regidor/a en qui delegui

El dia de la setmana fixat per a celebrar aquests actes és habitualment el divendres al migdia

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol parella de Figueres que compleixi els requisits establerts pel codi civil i hagi resolt els tràmits establerts davant del Registre Civil.
Almenys un/a dels dos contraents ha de ser ciutadà/ana de Figueres

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) Als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia

QUAN ES FA?
En primer lloc caldrà resoldre els tràmits corresponents al Registre Civil. Quan es disposi de l’expedient finalitzat o es tingui coneixement de la seva imminent finalització es pot iniciar el tràmit davant l’Ajuntament per tal de reservar la sala de plens.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IE009 degudament omplert
- Justificant del pagament de les taxes establertes
- Copia dels DNI o documents d’identitat dels dos contraents i dels dos testimonis.
- Autorització del Registre Civil a favor de l’Alcalde/ssa per poder oficiar la cerimònia

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
135,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) En primer lloc cal anar al Registre Civil i iniciar els tràmits del corresponent expedient de matrimoni civil.
2) Quan es disposi de l'autorització del Registre Civil caldrà concertar una data amb el personal d'Alcaldia (primera planta de la casa consistorial) per la celebració de la cerimònia a la sala d'actes.
3) Paga la taxa de 135,50€. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.
4) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IE009. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
5) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

OBSERVACIÓ: El llibre de família el lliura el Registre Civil uns quinze dies després d’haver-se celebrat la cerimònia. Els contraents disposaran de l’acta de matrimoni signada davant de l’Alcalde/ssa

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes

- Ordenances fiscals de Ajuntament de Figueres

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.or

IMPRESOS:
IE009

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS CASAMENTS CIVILS
El matrimoni civil és el que es contreu davant el jutge/ssa, alcalde/ssa o funcionari/a designat/da legalment 

Què és el matrimoni?
És la unió de dues persones d'acord amb el que preveu la llei, per la qual es crea un vincle de vida en comú del què es deriven conseqüències jurídiques d'àmbit personal i econòmic.

Qui pot contraure matrimoni?
Qualsevol ciutadà té dret a contreure matrimoni conforme a les disposicions que conté el Codi civil, tant de dins com de fora de l'Estat espanyol, davant de l'autoritat judicial o del funcionari designat o davant de l'alcalde autoritzat pel jutge, o en la forma religiosa legalment prevista.

Qui no pot contraure matrimoni?
- Els menors d'edat no emancipats.
- Les persones que estiguin lligades amb vincle matrimonial.
- Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció. Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. Amb tot, el jutge de primera instància pot dispensar d'aquest impediment amb justa causa i a instància de part.
- Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells. No obstant això, el Ministeri de Justícia pot dispensar d'aquest impediment a instància de part.

Quins són els efectes jurídics i econòmics del matrimoni?
Cada un dels cònjuges ha de contribuir a les despeses familiars d'acord amb els seus ingressos i si no n'hi ha prou, en proporció als respectius patrimonis.
S'entén per règim econòmic matrimonial el conjunt de normes que regulen els aspectes econòmics del matrimoni. Pot ser pactat pels cònjuges en el moment de contreure matrimoni, o en qualsevol moment posterior, mitjançant capítols matrimonials i, si no han pactat res, per als catalans el règim és el de separació de béns: Cada cònjuge té la propietat i l'administració dels seus béns, tant dels que tenia abans de casar-se com dels adquirits durant el matrimoni, i cadascú respon dels seus deutes.

OBSERVACIONS SOBRE LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT

Els contraents podran aportar, a la seva voluntat:
- Flors i altres elements d'embelliment del Saló de Sessions.
- Música, en directe o gravada
- Serveis de fotografia i/o vídeo

L'Ajuntament s'encarregarà de proporcionar:
- Personal auxiliar per al desenvolupament de la cerimònia.
- Tramitació administrativa.
- Adequació i neteja del Saló de Sessions