Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament pot concedir una bonificació de fins el 50% en la quota de les llars d'infants municipals per a famílies que acreditin escassa capacitat econòmica.

QUI HO POT DEMANAR?
Les persones amb escassa capacitat econòmica poden optar a una bonificació de fins al 50% en la quota, segons les bases aprovades per l’Ajuntament de Figueres. La poden sol·licitar quan concorrin les següents circumstàncies:
- El/la sol·licitant tingui un/a fill/a matriculat a una llar d’infants municipal de Figueres (Els Pins, Bon Pastor, Xuclamel o Lilaina)
- La suma dels ingressos de tots els membres que computen econòmicament per la unitat familiar (els cònjuges, germans, fills i pares sempre que visquin junts) no superi el salari mínim interprofessional fixat per a l’any en curs ( establert pel 2024 en 15.876€ anuals) o bé que la renda per càpita no superi la meitat del salari mínim interprofessional (sumant els ingressos de totes les persona que convisquin amb el/la sol·licitant)
- No es posseeixi cap altre immoble que l’habitatge habitual (que inclou una plaça d’aparcament)
- Tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronades a Figueres en el mateix domicili.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en es disposa del certificat o comprovant de matriculació del/de la nen/a a la llar d'infants municipal

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IED004 degudament complimentada
- Certificat o comprovant de la llar d'infants conforme el/la nen/a està matriculat/da.
- Còpia del DNI, NIE o passaport.
- Còpia del llibre de família
- Còpies dels documents que justifiquin la situació laboral del/la sol·licitant.
- Còpies dels documents que demostrin els ingressos del/la sol·licitant i de totes les persones que conviuen amb ell/a. Si no es pot justificar documentalment s’haurà de signar la declaració jurada AED004.
- En el cas que la persona que sol·liciti l’ajut sigui el/la tutor/a legal, resolució judicial atorgant aquesta condició.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IED004. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei d'Educació
Av. Salvador Dalí, 107, primer pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 328

IMPRESOS:

IED004 - Formulari de sol·licitud de la bonificació de la quota de les llars d'infants municipals

AED004 - Declaració jurada

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.