Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la seva justificació

L’Ajuntament de Figueres, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades.

Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la normativa referent a l’estabilitat pressupostària (Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) és necessari traslladar els seus principis rectors als diferents components del Pressupost municipal.

El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei catalana  19/2014, de 29 de desembre,de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència.

En compliment des les esmentades normes, les Administracions Públiques han de publicar l’import, objectiu o finalitat i beneficiaris de les subvencions i ajuts públics concedits, entre d’altres extrems.

Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei, afavoreixen de forma directa en un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública relativa a les subvencions.