Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou POUM va ser aprovat provisionalment pel Ple municipal en la sessió del 29 de març de 2023.

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

a) Memòria d’informació urbanística. Analisi i diagnosi

b) Memòria justificativa de la ordenació

c) Agenda i avaluació econòmica financera

d) Informe de sostenibilitat econòmica

e) Normes Urbanístiques. Annex 1 Croquis normatius. Annex 2 Fitxes normatives dels àmbits d’actuació previstos al POUM

f) Catàleg de béns a protegir

g) Catàleg específic de les construccions situades en el sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació

h.1) Estudi Ambiental Estratègic i Declaració Ambiental Estratègica

h.2.) Resum procediment avaluació ambiental

i) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

j) Memòria social 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

a) Plànols d’informació:

 

b) Plànols d'ordenació:

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

a) Informe de suficiència dels serveis d'aigua

b) Estudi d'identificació dels riscos geològics

c) Estudi d'inundabilitat