Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta aquí el document definitiu publicat al Diari Oficial de la Generalitat el dia 18 d'agost de 2023

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

a) Memòria d’informació urbanística. Anàlisi i diagnosi

b) Memòria justificativa de la ordenació

 • Annex 1. INFORME DELS ESCRITS DE SUGGERIMENTS A L’AVANÇ DE POUM 2018
 • Annex 2. RESUM INFORMES SECTORIALS DE L’AVANÇ DE POUM 2018
 • Annex 3. RESUM INFORME CTUG A L’AVANÇ DE POUM 2018
 • Annex 4. RESUM I RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM 2021
 • Annex 5. RESUM INFORMES SECTORIALS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM 2021
 • Annex 6. COMPLIMENT INFORME CTUG PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL
 • Annex 7. COMPLIMENT DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA OTAAGI
 • Annex 8. CONVENIS URBANÍSTICS

c) Agenda i avaluació econòmica financera

d) Informe de sostenibilitat econòmica

e) Normes Urbanístiques

 • Annex 1. Croquis normatius
 • Annex 2. Fitxes normatives dels àmbits d’actuació previstos al POUM

f) Catàleg de béns a protegir

g) Catàleg específic de les construccions situades en el sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació

h.1) Estudi Ambiental Estratègic i Declaració Ambiental Estratègica

h.2.) Resum procediment avaluació ambiental

i) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

j) Memòria social 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

a) Plànols d’informació:

 • Plànol. I01_COMARCAL_50000
 • Plànol. I02_PTPCG_PDUSUF_20000
 • Plànol. I03a_planejament municipis entorn_15000
 • Plànol. I03b_Planejament municipis entorn_Vilafant_7500
 • Plànol. I04_ESPAIS_OBERTS_12000
 • Plànol. I05_ESTRUCTURA_ESPAIS_LLIURES_12000
 • Plànol. I06_INUNDABILITAT_12000
 • Plànol. I07_Equipaments existents_10000
 • Plànol. I08_XARXES_20000
 • Plànol. I09_MORFOLOGIA_10000
 • Plànol. I10_POTENCIAL_EDIF_CENTRAL_5000
 • Plànol. I11_ACTIVITATS_5000
 • Plànol. I12a_PATRIMONI_10000
 • Plànol. I12b_PATRIMONI_2500
 • Plànol. I13_PLAN_VIGENT_5000

b) Plànols d'ordenació:

 • Plànol. O01_ESTRUCTURA_GENERAL_12000
 • Plànol. O02_REGIM_DEL_SOL_12000
 • Plànol. O03_SNU
 • Plànol. O04_ORDENACIO_GENERAL_12000
 • Plànol. O05_SECTORS_I_AMBITS_5000
 • Plànol. O06_ORDENACIO_2000
 • Plànol. O07_ORDENACIO_1000
 • Plànol. O08_Situacio_elements_catalogats
 • Plànol. O09_ALÇATS_CATALEG
 • Plànol. O10_XARXES_20000

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

a) Informe de suficiència dels serveis d'aigua

b) Estudi d'identificació dels riscos geològics

c) Estudi d'inundabilitat

Fitxers relacionats