Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, en data 5 de juny de 2017, va adoptar els acords següents:

“Figueres és una ciutat marcadament comercial, on el sector de la restauració en destaca de forma notable, tant en la seva quantitat d’establiments, com en la qualitat dels mateixos.

Molts d’aquests establiments del sector de la restauració, tenen la capacitat i la iniciativa de generar accions de promoció i dinamització comercial que consisteixen en organitzar actes i esdeveniments que comporten la ocupació de la via pública de la ciutat.

Degut a la gran demanda d’aquest tipus d’actes i esdeveniments que rep l’Ajuntament de Figueres, que és qui autoritza aquestes activitats que comporten ocupació de via pública. I que aquests actes afecten de forma paral·lela i simultània a diferents àrees del mateix Ajuntament tals com, l’Àrea de Serveis a les Persones, l’Àrea de Promoció Econòmica, l’Àrea de Serveis Urbans, la Guàrdia Urbana, la de Llicència d’Activitats, o la de Medi Ambient, entre d’altres. I que a més, aquestes activitats poden generar adversitats davant les normes bàsiques de convivència entre veïns i comerciants, o esdevenir un problema d’impacte acústic a un espai determinat de la ciutat.

A fi de poder col·laborar i millorar en la gestió de les autoritzacions d’aquests tipus d’esdeveniments, s’entén que és convenient i necessari assentar uns criteris generals, a afectes de garantir una línia estratègica de treball marcada des de l’Ajuntament de Figueres en aquesta qüestió.

Consideracions:

A la vista de l’anteriorment exposat, a continuació es detallen els criteris generals a seguir:

Criteris generals per actes o festes amb ocupació de via pública organitzats per establiments de restauració de Figueres:

S'ha de presentar justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent, amb autoliquidació.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre.

1. CRITERIS GENERALS

L’Ajuntament de Figueres només autoritzarà actes o festes al carrer, organitzats per establiments del sector de la restauració, en els següents supòsits justificables:

1.1 En l’acte de presentació i/o inauguració de l’establiment.

1.2 En dates coincidents amb aniversaris significatius de l’establiment, com el primer, el tercer, el cinquè, el desè, etc. 

1.3 En dates coincidents amb la festa del barri on es trobi ubicat l’establiment. Sempre amb la conformitat de l’organitzador de la festa del barri i de l’Ajuntament de Figueres.

1.4 En dates coincidents amb altres esdeveniments de ciutat, destacables i consolidats. Sempre d’acord i de plena conformitat amb l’organitzador de l’esdeveniment i de l’Ajuntament de Figueres.

1.5 En esdeveniments que, amb una justificable promoció i dinamització comercial, que comptin amb un ampli suport de les entitats veïnals, i que siguin esdeveniments plenament consolidats, sense ànim de lucre o de caràcter social o benèfic.

2. ORGANITZADOR DE L’ACTE

Quan el sol·licitant de l’acte o festa al carrer sigui un establiment de restauració de caràcter privat de la ciutat, haurà de fer-se càrrec de les corresponents taxes d’ocupació de via pública estipulades a les ordenances fiscals, i no podrà disposar de cap element mobiliari i de material propietat de l’Ajuntament de Figueres. No obstant, en el cas en que l’organitzador sigui una associació de veïns, una associació de comerciants, una entitat social, cultural, esportiva o benèfica de la ciutat, degudament inscrita al Registre Municipal d’Entitats, podrà gaudir de la gratuïtat de les taxes d’ocupació de via pública i de la prestació de material i mobiliari de titularitat municipal per a la celebració i muntatge de l’esdeveniment. Sempre regint i tenint en compte els següents supòsits d’obligat compliment:

2.1 Les associacions de veïns de la ciutat de Figueres, hauran d’organitzar els actes en el barri corresponent a la seva associació. No en un altre espai de la ciutat. 

2.2 Les associacions de comerciants, en el cas de ser d’un espai geogràfic concret, hauran de celebrar el seu acte en l’espai geogràfic predeterminat pel qual ha estat creada i constituïda la seva associació. No en un altre espai de la ciutat.

2.3 En el cas de les entitats, hauran d’estar degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats de la ciutat de Figueres, en la data en que facin la sol·licitud.

3. AUTORITZACIÓ DE L’ACTE

Per obtenir l’autorització de l’acte o esdeveniment al carrer caldrà ajustar-se a les normatives municipals establertes en aquesta matèria, així com complimentar, presentar i registrar tota la documentació exigible, en funció dels següents paràmetres i en base a les diferents tipologies d’actes i/o aforaments:

3.1 Els esdeveniments sempre hauran de ser de petit format, de màxim 500 persones d’aforament.

3.2 Caldrà presentar la sol·licitud, a més de tota la documentació exigible, a l’OMAC amb 15 dies d’antel·lació a la data de l’esdeveniment.

3.3 Caldrà presentar la instància corresponent a la “sol·licitud d’autorització per a festes/activitats al carrer de 150 fins a 500 persones d’aforament”. Annex 1.

3.4 Caldrà presentar la memòria d’espectacle o activitat degudament complimentada. Annex 2.

3.5 Caldrà presentar un plànol de planta, detallant l’espai on s’ubicaran els serveis, les infraestructures o les instal·lacions logístiques de l’acte.

3.6 Caldrà presentar la còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte, o en el cas de no disposar-la en el moment de registrar la sol·licitud, caldrà presentar la declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte, en el dia de la celebració de l’esdeveniment. Annex 3. Serà requisit haver presentat la pòlissa de responsabilitat civil amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.

3.7 En el cas que l'organitzador sigui una associació o una entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats complir amb les condicions generals per al préstec del mobiliari i material de propietat municipal per a la celebració d’actes, establert per l’Àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Figueres, es podrà omplir el full de sol·licitud de material. Annex 4.

3.8 Caldrà ajustar-se a les normatives o criteris municipals de seguretat i/o mobilitat exigides per la Guàrdia Urbana de Figueres.

3.9 Caldrà presentar tota la documentació necessària exigida per l’enginyer munic

S'ha de presentar justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent, amb autoliquidació.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre.

Vist l’informe favorable del Cap del Servei de Serveis Jurídics i Administratius de Promoció econòmica que, sempre tenint en compte les advertències següents, pels expedients que se tramitin per aquesta instrucció :

o Han de complir les indicacions que recolliran els informes tècnics de l'enginyer municipal de classificació de l’activitat d’acord amb la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció control ambiental de les activitats (LPCA)/Llei 11/2009, de 6 juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decrets de desplegament i Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en cas contrari el informe per la realització de la activitat serà desfavorable respecte a la autorització

o Atès que es un requisit legal haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil, en aquest cas en l'annex 3 caldrà presentar la declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurança  de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte, en el dia de la celebració de l’esdeveniment, l'Ajuntament amb aquest annex s'obliga a comprovar que els sol·licitants disposen de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte.

o Els annexes ja estan aprovats per altre normativa, atès que no son exclusius de les sol·licituds per la celebració dels actes o festes amb ocupació de via pública, organitzats per part d’establiments del sector de la restauració de Figueres.

Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:

1r. Aprovar la instrucció, els criteris generals i els annexes 1, 2, 3 i 4, adjunts a l’expedient d’aquest acte administratiu, de com procedir per sol·licitar la celebració dels actes o festes amb ocupació de via pública, organitzats per part d’establiments del sector de la restauració de Figueres.

2n. Notificar aquesta resolució a l'Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC) , a l’Oficina de Rendes Municipal, a la Guàrdia Urbana de Figueres, a l’enginyer municipal d'activitats. 

3r. Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres i a l'Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC).

4t. Que el tècnic de fires i mercats faci difusió activa de la nova instrucció entre els responsables dels establiments del sector de la restauració de Figueres.

5è. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin els acords anteriors.”