Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les Garrigues, els Turons de Vilafant i les planes agrícoles.

D’acord amb la definició que assimila el paisatge geogràfic amb un sector de la superfície terrestre que es caracteritza i s’individualitza de la resta del territori per la possessió d’una relativa uniformitat fisiogràfica o morfològica, així com per una particular combinació i disposició dels usos i les cobertes del sòl; s’ha arribat a diferenciar, en l’àmbit del terme municipal de Figueres, cinc unitats paisatgístiques: les Garrigues, els turons de Vilafant, la plana agrícola nord, la plana agrícola sud i la plana agrícola de Vilatenim.

Les Garrigues

Les Garrigues corresponen amb el sector de relleu trencat, modelat sobre materials calcaris i gresos, que s’estén a l’oest de la ciutat de Figueres. És un espai caracteritzat pel predomini de les cobertes del sòl de tipus forestal, bàsicament garrigues, brolles i fragments de pinedes i alzinars, que són el resultat, en bona part, de l’abandonament d’antics conreus de vinya i olivera. La recuperació de la vegetació natural en aquest sector permet contemplar-lo com l’extrem oriental del gran espai natural, dominat pels boscos d’alzines i suros, que des de les muntanyes de l’Alta Garrotxa penetra i s’estén pel sector de ponent de l’Alt Empordà per mitjà del conjunt de serres (serra de l’Estela, serra Pelada, serra de l’Illa) que davallen fins la plana. Destaca per la presència d’alguns conreus i de murs i barraques de pedra seca ben integrats en el paisatge. Aquest espai s’ha de considerar un dels nusos principals de la xarxa ecològica comarcal i constitueix l’únic espai del municipi amb vegetació natural.

Els Turons de Vilafant

La unitat Turons de Vilafant s’estén entre els nuclis de Vilafant, Figueres i Santa Llogaia d’Àlguema i es correspon amb un sector de baixes carenes suaument ondulades on predomina l’ús agrícola: camps de cereals delimitats per fileres d’oliveres i també oliverars, que proporcionen una marcada personalitat des d’un punt de vista paisatgístic. És de destacar la presència de boscos de ribera ben constituïts a les ribes del Manol. És una unitat que progressivament està canviant la seva configuració a causa de l’expansió de l’espai urbanitzat dins el municipi de Vilafant, per una banda, i de l’abandonament de conreus, per l’altra.

La Plana Agrícola Nord

La unitat plana agrícola nord s’estén, bàsicament, entre el traçat de la N-II, la variant de Figueres i la part nord del nucli urbà de Figueres. Es correspon amb un sector de morfologia planera modelat en els materials sedimentaris al·luvials constitutius de la plana que ocupa el centre de la comarca. Es caracteritza per un ús agrícola amb conreus de regadiu separats en alguns casos per tanques de xiprers que constitueixen un dels elements característics del paisatge visual del sector.

La Plana Agrícola Sud

La unitat plana agrícola sud presenta les mateixes característiques morfològiques i d’usos del sòl que l’anterior i en realitat constituirien una mateixa unitat sinó fos per la presència de la discontinuïtat que suposa l’espai urbanitzat que envolta l’eix viari de la carretera Figueres-Roses. Aquesta unitat de paisatge es veu afectada per l’existència de diferents sorreres, dins el terme del Far d’Empordà, a la vora dreta del Manol, i per la presència d’instal·lacions industrials aïllades en el sector proper a la N-II que fragmenten i degraden la qualitat paisatgística de la unitat.

La Plana Agrícola de Vilatenim

La darrera unitat diferenciada s’estén a l’oest de la variant de Figueres, fins a l’extrem del terme municipal. És una unitat de morfologia planera i d’ús del sòl agrícola, a l’igual que les dues anteriors. L’element diferenciador és la presència de la vegetació arbòria i arbustiva que creix als marges dels recs que separen les parcel·les de conreu, la qual teixeix una densa xarxa de connectors biològics a escala local, a més de dotar a la unitat d’una alta qualitat paisatgística des del punt de vista visual.

Aquestes cinc unitats són el resultat de la nostra història i constitueixen el patrimoni paisatgístic que ens pertoca preservar...