Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

S'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove 2022. .

DESTINATARIS

Joves de 18 fins a 35 anys (inclosa) en el moment de presentar la sol·licitud


REQUISITS

  • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida sigui la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda
  • Disposar d’una font regular d’ingressos:
  • Ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure. En aquest últim cas caldrà formalitzar el contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
  • Estar empadronat a l’habitatge o habitació arrendada o cedida
  • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual superior al límit indicat
  • No deure cap mes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Ningú de la UC poden ser titulars ni usufructuaries d’un habitatge, ni ser socis o partícips, ni tenir relació de matrimoni (o relació anàloga), ni parentiu amb el propietari de l’habitatge, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
  • Complir les obligacions tributàries: Estat, Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social


QUANTIA DE L’AJUT

Import màxim: 250 € (amb el límit de l’import mensual del lloguer)

DURACIÓ DE L’AJUT

S’atorga per dos anys.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

Es recomana fer la sol·licitud de forma telemàtica (amb idCAT), directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, donat que l'ordre d'entrada (i la documentació presentada) és determinant per assolir l'ajuda.

Altrament es pot demanar cita prèvia

Per a més informació: 

Escriu-nos : gestiohabitatge@figueres.org

Truqueu-nos : 972.03.23.00 / 600.49.03.31