Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres col·labora amb la Generalitat per a la presentació de les peticions dels residents a Figueres, per a la obtenció d’ajuts al pagament del lloguer per a majors de 65 anys

S’obre la convocatoria d’ajuts per al pagament de lloguer per a majors de 65 anys      .

S’ha obert la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer per a majors de 65 anys .

 

. A qui va dirigit : persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

 

Termini : 06/03/2021 al 30/04/2021 (es recomana presentació telemàtica)

 

Requisits :

 

◦ Tenir residència legal a Catalunya.

 ◦ Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.

 ◦ Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/da.

 ◦ Destinar l'habitatge a residencia habitual i permanent

 ◦ L'import de la renda mensual de l'habitatge no pot ser superior a 550 € ( amb mobilitat reduïda reconeguda i acreditada fins a 900 €)

 ◦ Estar al corrent de pagament del lloguer.

 ◦ Pagar el lloguer per transferència bancària o ingrés en compte o rebut domiciliat o emès per l'administrador de la fina. NO S'ACCEPTA EL PAGAMENT EN METÀL·LIC.

 

 • Documentació: DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ, ORIGINAL I FOTOCÒPIA

 

1. Sol·licitud degudament complimentada (indicar nº convivent amb discapacitat, si s’escau, ref. cadastral...)

 2. Original i fotocòpia del DNI vigent de tots els membres de la unitat de convivència.

 3. Original i fotocòpia del Llibre de família, si s'escau.

 4. Original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant amb l'acreditació del registre i dipòsit de la fiança a l’Incasòl.

 5. Original i fotocòpia dels rebuts de lloguer de l'any 2021. (Gener a març/abril).

 6. Model normalitzat de les dades bancàries a nom de la persona sol·licitant o certificat entitat financera

7. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’escau.

8. Conveni o sentència de separació o divorci, si s’escau.

9. Altre documentació acreditativa: desnonament o execució hipotecària, condició de víctima de terrorisme, jove extutelat/da, víctimes de violència de gènere,...

 

• OBSERVACIONS

 ◦ Demanar l'ajut no és garantia de què us la concedeixin

◦ Els requeriments s'enviaran via sms al telèfon que s'hagi facilitat, s’haurà de portar la documentació requerida en un màxim de 10 dies, sinó s’entendrà la sol·licitud per desistida.

 

 

. On presento la sol·licitud ?

-        Atesa la situació actual, es recomana tramitació telemàtica:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

-       També es poden demanar els ajuts a través de la Oficina de l’Habitatge de la Generalitat del Consell Comarcal, telèfon 972503088 , demanant cita prèvia a

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/#nbb

 

-       Per als residents a Figueres que tinguin dificultats per a demanar l’ajut telemàticament també podran demanar presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres sol·licitant cita prèvia a partir del dia 8  de març de 2021 , de dilluns a divendres, al telèfon 600 49 03 31 EXCLUSIVAMENT PER TELÈFON 

El dia i hora assignat podran venir a les oficines de l’OMAC, a presentar les peticions d’ajuts al lloguer, on es recolliran i s’ajudarà a emplenar-les manualment.

 

 

600 49 03 31