Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reunits els representants de l'Ajuntament de Figueres y de la societat de capital públic FISERSA, i els representants dels sindicats COBAS i CCOO de la societat ECOSERVEIS, S.A., amb la finalitat de buscar una sortida pactada que garanteixi les condicions tant econòmiques, laborals, socials i sindicals, i que tenen el seu origen en la futura desaparició de l'empresa ECOSERVEIS, com a entitat diferenciada, per la integració de la plantilla que realitza els serveis de manteniment de l'enllumenat i de la jardineria en l'actual societat FISERSA.

Partint del principi de bona fe negociadora i amb la finalitat d'evitar conflictes, i de mantenir la necessària pau social, y els respecte als drets dels treballadors de jardineria i manteniment de l'enllumenat públic hagin d'integrar-se a la plantilla de FISERSA, per subrogació, s'estipulen i se subscriuen els següents PACTES:

Primer.- Als treballadors dels serveis de jardineria i manteniment d'enllumenat provinents d'ECOSERVEIS que se subroguen a FISERSA se'ls respectarà i mantindran tots els seus drets econòmics i socials vigents en el moment de la subrogació, derivats de les clàusules del seu conveni col·lectiu i aquelles altres que poguessin pertànyer-los a títol personal, sempre que no siguin contraris a normes imperatives.

En el moment de produir-se la subrogació, els treballadors afectats podran optar per l'aplicació del conveni de FISERSA vigent en aquest moment, conservant com a dret personal aquelles millors condicions que es puguin derivar del conveni de ECOSERVEIS, sempre que no siguin contràries a la llei i mentre aquest sigui vigent. També conservaran aquests drets a títol personal en el cas que per acord adoptat a l'empara de l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors els sigui aplicable el conveni de FISERSA.

Segon.- Es garanteix així mateix que, per a mantenir les condicions esmentades pel que fa als treballadors de FISERSA, els increments que es vagin produint anualment per la revisió de conveni de FISERSA s'apliquessin als treballadors subrogats en els imports i conceptes salarials fixats per conveni, no essent absorbibles les quantitats que aquests percebin com a condició més beneficiosa.

En el cas que conservin l'aplicació del conveni d'ECOSERVEIS els és aplicable les revisions salarials d'aquest conveni, mentre aquest sigui vigent.

Durant els primers dos anys després de la subrogació, tindran preferència a l'hora de cobrir noves necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria i enllumenat públic de FISERSA, aquells treballadors que no van ser objecte de subrogació en el seu moment segons la legislació aplicable, i que havent format part de la borsa de treball d'ECOSERVEIS, haguessin treballat mitjançant contracte temporal en aquests serveis.

Tercer.- Es respectaran també per part de FISERSA les garanties sindicals dels treballadors de jardineria i manteniment d'enllumenat subrogats, fins que no acabi el mandat legal de les últimes eleccions sindicals realitzades a ECOSERVEIS, tot això exclusivament en relació a les garanties de l'art . 68.c de l'Estatut dels Treballadors.

Quart.- FISERSA disposa d'un conveni col·lectiu propi, que constitueix norma de dret necessari, de manera que als treballadors de nova contractació els serà d'aplicació les condicions laborals establertes en el mateix.

Cinquè.- FISERSA es compromet a no aplicar mesures laborals col·lectives que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques.