Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les persones que componem la Comissió Tecnicopolítica i Social d’Atenció als Afectats per Desnonaments de Figueres, formada per l’alcaldessa de la ciutat –com a presidenta de la ...

MANIFESTEM:

1.-Que molts ciutadans i ciutadanes de Figueres estan patint les seqüeles de la recessió econòmica i d’una política financera errònia, fins al punt que un nombre significatiu de persones al nostre municipi veu en perill un dret humà fonamental, el dret a un habitatge digne. 

Donem a conèixer aquest manifest a les entitats bancàries de Figueres, a altres agents socials i a la ciutadania en general amb la finalitat que prenguin consciència de la problemàtica social, econòmica i fiscal, que afecta també els serveis municipals i altres serveis públics, la qual és conseqüència dels desnonaments i de la impossibilitat de moltes famílies de pagar un habitatge digne.

2.-Que la creació, el 4 de desembre de 2012, de la Comissió Tecnicopolítica d’Atenció als Afectats pels Desnonaments de Figueres va ser una resposta coherent al clam social entorn a la problemàtica de l’habitatge, fruit alhora de la iniciativa municipal i de la pressió de les entitats ciutadanes més actives en el camp social.

Després de sis mesos de treball per elaborar les normatives necessàries per poder dotar els Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge de mecanismes d’avaluació, ha arribat el moment de posar en pràctica tots els ajuts previstos que, d’altra banda, ja tenen la dotació econòmica corresponent al pressupost municipal.

3.-Que som conscients que el caràcter pal·liatiu dels ajuts puntuals (per poder pagar un lloguer o unes quotes hipotecàries, o per evitar un desnonament) no resol el problema de fons de tantes famílies que han perdut les seves fonts d’ingressos, però sabem que de moment són imprescindibles i que sense cap mena de dubte caldrà incrementar els fons necessaris de forma substancial, sobretot si tenim en compte que els problemes d’habitatge es sumen als que provoca el desmantellament sistemàtic dels serveis públics educatius, de sanitat i d’altres serveis socials. Tot plegat aboca moltíssimes persones i famílies a l’exclusió social.

4.- Que denunciem els causants d’aquesta enorme injustícia i, de manera especial, el sistema financer, que irresponsablement va inflar una bombolla immobiliària que ha resultat tenir efectes letals sobre tota la nostra societat.

És per aquesta raó que reclamem als bancs presents a la ciutat de Figueres, i molt especialment als que han estat salvats amb diners públics, que facin cessió d’ús dels pisos necessaris per al lloguer social a la borsa d'habitatge social de gestió pública i local, amb les garanties per part de l’Administració local: lloguer implícit, aval-lloguer, lloguer just, seguiment i mediació, ajuts per endarreriments  de lloguer...

Al mateix temps, exigim a les forces polítiques amb responsabilitats parlamentàries la implantació legal de processos de segona oportunitat per als afectats. La gran majoria de països del nostre entorn tenen lleis de fallida per endeutaments familiars impagables que permeten cancel·lacions parcials de deute i la possibilitat de reiniciar des de zero amb un pla de pagaments pactat.

5.- Que totes les entitats ciutadanes, organismes, partits polítics i ens públics participants en la Comissió Tecnicopolítica i Social d’Atenció als Afectats pels Desnonaments de Figueres:

. Instem a les entitats financeres que s’impliquin efectivament en les solucions locals de la ciutat de Figueres, especialment en la cessió i concessió de pisos de lloguer social.

. Proposem incrementar les partides pressupostàries municipals de Figueres de caire social, prioritzant les polítiques d’intervenció social, no tan sols en ajuts directes a les famílies, sinó també en programes de desenvolupament i suport que permetin a les persones guanyar autonomia econòmica i social.

. Suggerim concretar i aplicar mesures municipals a Figueres per incentivar (en el cas de propietaris privats) o per penalitzar fiscalment (en el cas de promotors i entitats bancàries), de manera que es pugui incrementar la borsa de lloguer social del municipi.

. Proposem definir i dur a terme mesures municipals a Figueres que incentivin els propietaris privats a cedir habitatges a la borsa de lloguer social del municipi en règims alternatius d’accés a l’habitatge (masoveries urbanes, cooperatives de cessió d’ús...).

. Proposem bonificacions i/o revisions de deutes municipals de Figueres a famílies i deutors amb problemes greus de manteniment o accés a l’habitatge.

. Instem al Ple municipal de Figueres que assumeixi el conjunt d’aquest manifest i que s’aprovin mesures concretes a favor de les propostes exposades.

. Instem als governs català i espanyol que adoptin mesures i canvis legislatius per lluitar contra la situació actual.

Figueres, 18 de juliol de 2013