Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres inicia el desenvolupament de nou sòl industrial.

La Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2023 ha contractat la redacció de l'Avanç de Pla Parcial del sector Industrial Nord a l’empresa REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP.

L'objecte del present contracte és la redacció de l'Avanç de Pla Parcial Urbanístic del sector Industrial Nord (SUDi 2) previst al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Figueres. Aquest Pla Parcial és necessari per possibilitar el desenvolupament industrial al nord del terme municipal, a l'entorn de les indústries ja existents, i per fer-lo compatible amb la concreció dels enllaços viaris del sector i amb la reserva d'espais per a equipaments de serveis tècnics, vinculat amb la necessitat d'instal·lació d'una nova depuradora segons Pla Director de Figueres de Serveis, SA.

L'àmbit del sector té una superfície total de 280.438,04 metres quadrats, amb un sostre màxim segons planejament de 185.080,11 metres quadrats. Els seus usos principals seran d'indústria i sector terciari, essent compatible també amb usos comercials.

 

Els objectius de l'Avanç de Pla són els següents:

 Donar compliment a les determinacions establertes per la legislació vigent en matèria urbanística i pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en el desenvolupament del sector.

 Establir una divisió en subsectors que faciliti les iniciatives amb expectatives a curt-mig termini de l'Ajuntament i dels propietaris, i que a la vegada garanteixi el correcte funcionament dels subsectors i el seu equilibri, tant internament com en la seva relació amb l’entorn i en els diferents estadis d’execució, en coherència amb les preexistències actuals.

Establir els criteris d’ordenació conjunta del sector eminentment industrial, definint la regulació fonamental dels sòls amb aprofitament privat i els de sistemes, que possibiliti el seu desenvolupament i execució mitjançant subsectors.

 Proposar unes peces de sòl edificable aptes per acollir un model industrial coherent.

Amb aquest encàrrec s’inicia el procès per dotar la ciutat de nou industrial, una de les línies estratègiques municipals per a diversificar l’estructura econòmica local, dins el nou horitzó d’oportunitats per les noves infraestructures que reforçaran la posició geoestratègica de Figueres i la seva àrea urbana.