Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els premis s'atorgaràn el dia 3 de maig a la creu amb el millor disseny, la millor composició floral, la més original, la més tradicional, la més daliniana i el premi popular.

L'Ajuntament de Figueres publica dels bases de la convocatòria del tradicional concurs de Creus de Maig .

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’una ajuda per a la participació al
Concurs de creus de maig que es celebra en el marc de les Fires i Festes de la
Santa Creu de Figueres de l’any 2019. La quantia de la mateixa serà de 120
euros.


2.- Condicions, beneficiaris i requisits
Pot participar qualsevol entitat registrada al Registre Municipal d’Entitats que
participi al Concurs de Creus de maig.
Les creus han d’estar ubicades en un lloc que tingui bona visibilitat i permeti
l’accés a tot el públic.
Les mides mínimes de les creus són d’un metre d’alçada i setanta-cinc
centímetres d’amplada.
Les creus podran ser confeccionades amb qualsevol material.
3.- Sol•licituds i documentació a presentar

La inscripció per a participar al concurs de creus s’haurà de presentar

mitjançant una instància a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC),
situada a l'avinguda de Salvador Dalí, 107, de Figueres, fins el dia 24 d’abril.
Les sol•licituds només tindran validesa per a la convocatòria d’enguany. També
es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques. Només es podrà presentar una sol•licitud per entitat.
4. Termini
El termini de presentació de sol•licituds serà del 08 al 25 d’abril de 2019.
5. Procediment de concessió
La concessió de les ajudes a la participació al concurs de creus de maig no
serà recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i eventual. El procediment de
concessió de les ajudes regulades a la present convocatòria serà el de
concurrència no competitiva.
Es constituirà un jurat que avaluarà les creus presentades i que reconeixerà les
creus d’acord amb les següents categories:
- El millor disseny
- La millor composició floral
- La més original
- La més tradicional
- La més daliniana
- Premi popular.
El Jurat podrà atorgar accèssits dins els apartats abans esmentats.
Es lliurarà un record de participació a totes les entitats que hagin pres part en el
concurs.
El lliurament dels premis es celebrarà en un acte públic el mateix dijous 03 de
maig a les 18:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres.
Cadascuna de les entitats que realitzin una Creu percebrà una ajuda en
concepte de participació, sempre i quan el cost dels materials que es facin
servir en la confecció de la creu es correspongui com a mínim al valor de la
quantitat subvencionada.
6.- Dotació pressupostària
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació del pressupost prorrogat
19.201.33800.48001 anomenada Associacions veïnals Creus de Maig, amb
una quantitat total de 2.500 euros.
7.- Forma i termini de justificació
Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar la justificació
de les ajudes concedides en el termini de tres mesos després de la realització
del concurs de creus de maig.
La justificació es farà de la següents manera:
Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels