Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els projectes més destacats d'aquest pressupost són el nou pavelló poliesportiu municipal, l'entrada en funcionament dels nous serveis de neteja, enllumenat públic i manteniment de parcs i jardins, i la museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí entre altres

L'Ajuntament de Figueres aprova el Pressupost Municipal 2019 que compta amb 58,4 M€ i 4,2 M€ en inversions.

Amb aquest Pressupost, el govern municipal pretén mantenir la línia de contenció i equilibri entre ingressos i despeses que ha regit els darrers pressupostos aprovats, uns pressupost que busca cobrir el màxim de necessitats i demandes, a la vegada que respectant i complint la legalitat en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El resultat que es presenta avui s’ha obtingut partint de les dades numèriques de pressupost de l’exercici 2018 i les modificacions de crèdit que han estat necessàries aprovar durant la seva execució, així com l’estudi de liquidacions anteriors i les previsions que s’han estimat.

El pressupost recull totes les despeses necessàries i compromeses per l'exercici 2019, així com els ingressos que cobreixen aquestes despeses. Tot i això, el fet de que el pressupost d'ingressos no s'ha actualitzat en aquest període, per suportar els increments de despeses previstos, s'ha hagut de fer un pressupost de contenció, estalvi i ajust. Un pressupost que nosaltres anomenem de recuperació. El present pressupost reflecteix la voluntat de portar a terme projectes clau iniciats en l’exercici anterior i nous projectes clau per a la ciutat, sense oblidar l’atenció i el servei a les persones.

En xifres absolutes, el pressupost municipal per a l’exercici del 2019 és de 58.424.695,72 euros, el que representa un increment respecte el pressupost del 2018 del 3,26 %. Els objectius principals que persegueix el pressupost que presenta l’Equip de Govern son els següents: 

1. Millorar l’espai públic per millorar la qualitat de vida:

• Aquest pressupost 2019 està dissenyat per seguir posant al dia i millorant l’espai públic amb el nou servei de neteja i recollida de residus que definitivament entrarà en funcionament aquest 2019 i que representa una de les apostes més importants de Serveis Urbans, el Pla d’asfaltatge 2019 que contempla 450.000€ per a l’adequació de carrers i voreres, el Pla director de recs i rieres (35.000 euros), un pla de manteniment de l’espai públic i les ja recurrents partides de Fons de reposició de l'aigua (140.000 euros) i Fons de reposició de clavegueram (150.000 euros)

• En el capítol d’inversions també es contempla l’inici del canvi d’enllumenat públic (120.000 euros) i la renovació del mobiliari urbà, arranjaments a la via pública com per exemple el que es preveu a la Plaça del Turó Baix i altres, el Projecte del nou Carrer Avinyonet o com cada any, la inversió per la supressió en barreres arquitectòniques per fer de Figueres una ciutat molt més accessible i inclusiva.

2. Continuïtat dels projectes clau per Figueres:

• En el capítol d’inversions es preveu més de 1 milió d'euros per a la construcció del nou pavelló a l’Olivar Gran del qual ja en tenim el projecte aprovat de manera definitiva i en pocs dies ja hi podrien començar les obres de soterrament de les línies elèctriques. Aquest equipament, llargament reivindicat per la Ciutat, permetrà no només descongestionar els actuals equipaments esportius de la Ciutat, sinó també serà un catalitzador per a la cohesió social atès que l'esport és una aposta estratègica de Ciutat.

• No només volem apostar pel Pavelló Esportiu sinó que també volem continuar invertint en el manteniment de les installacions en general i Ples esportives en particular. Invertirem 125.000 euros en el tancament de l'Estadi Albert Gurt per tal de millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat.

• 374.013€ per a la posada en funcionament de la Casa Natal de Salvador Dalí, de la qual el projecte definitiu ja està aprovat i les obres adjudicades. i que ens ha de permetre al 2019 disposar d’un nou equipament amb un gran potencial per ampliar l’oferta cultural i turística de la ciutat vinculada al Museu de l’Empordà, Museu que amb 135.000€ d'inversió, 210.000 euros de Capítol II i una nova direcció des del 2018, continua essent una de les apostes principals de l’Àrea de Cultura. I el Museu del Joguet, amb 171.000 de Capítol II i 50.000 euros d'inversió.

3. Impuls de nous projectes de ciutat:

• Pla de rehabilitació del Centre que servirà per ampliar el Centre Històric des del Parc de les Aigües fins la plaça de l’Institut i continuar amb la transformació que suposarà la finalització del Pla de rehabilitació del Centre. Aquest Pla, amb 150.000€, permetrà subvencions i ajuts per a la millora d’edificis particulars, i reforma i obertura de nous comerços per impulsar el teixit comercial d’aquest sector i millorar-ne l’espai públic convertint-lo en un eix de serveis al centre de Figueres.

4. Atenció i serveis a les persones: L’educació, l’esport, i la cultura com a centres de les polítiques de cohesió social.

• Polítiques d’ajuts al transport pels estudiants universitaris i de cicles formatius amb fins a un 40% de bonificació amb 17.500 euros. • Ajuts a la compra de llibres escolars amb 65.000€ i suport al Pla Educatiu d’Entorn amb 60.000€.

• Ajuts i beques per a esportistes, i millora dels equipaments esportius. 

• Projecte de dinamització del Museu de l’Empordà per fer-lo més obert, participatiu i connectat amb la resta d’equipaments culturals i àrees de l’Ajuntament. • Programació cultural diversa i de qualitat amb política de preus reduïts per acostar la cultura a tots els ciutadans i especialment als joves amb preus reduïts per a estudiants de Batxillerat. Aquest any a més, amb l'adhesió de l'Ajuntament de Figueres a la xarxa APROPA Polítiques Socials i d’Habitatge

• Es preveu seguir amb la compra d’Habitatge per a ús social, que s’incorporen als pisos adquirits des del 2015.

• Es continua amb la reducció de fins a un 95% de l’IBI per a famílies nombroses i monoparentals.

• Es continua aplicant el tram especial de l’aigua per sota dels 0,55 €/m3/abonat/mes per a famílies nombroses

• Exempció de l’IVTM per a persones discapacitades i amb mobilitat reduïda.

• Exempció del 100% de la taxa de les llars d’infants, servei de menjador i espais familiars, per persones amb alt risc d’exclusió social. Seguretat per millorar el civisme i la convivència

• Continuïtat del reforç de la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 10 nous agents més a la plantilla (en l’exercici d’enguany s'incorporaran

4 nous agents que sortiran de l'escola de policia) per seguir afrontant les problemàtiques i serveis que cal atendre en una ciutat heterogènia i plural que genera gran diversitat de necessitats relacionades amb la seguretat. 

5. Promoció de la ciutat, dinamització comercial i empresarial: Promoció econòmica

• Potenciar l’Oficina d’Empresa i Emprenedoria de l’Àrea de Promoció Econòmica com a eina imprescindible d’atenció, assessorament i acompanyament d’emprenedors i empreses.

• Ajuts al foment de l’activitat econòmica.

• Continuarem amb la línia d’Ajuts per a nous autònoms que iniciïn activitat a al ciutat amb la subvenció de part de la quota durant el primer any d’activitat.

• Bonificació del 95% de la taxa d’activitats en locals comercials inferiors a 150m2.

• Reducció del 50% de la taxa de llicència d’activitats econòmiques per a a autònoms que creïn llocs de treball els quals es mantinguin 2 anys. Promoció turística i dinamització comercial

• Aposta per consolidar les fires, mercats, i esdeveniments com a motor de dinamització comercial i promoció de la ciutat.

• Potenciar la capitalitat de la comarca amb l’impuls de la nova seu de la DO Empordà i la dinamització de la Càtedra del Vi i l’Oli de l’Empordà a Figueres.

• Museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí.

• Obertura i consolidació d'itineraris culturals per la Ciutat. Aquests blocs queden representants des de diverses aplicacions pressupostàries, en diversos capítols i des de diversos serveis des del convenciment que l’objectiu de la millora de la qualitat de vida, del benestar de les persones i, per tant, de la necessària dinamització econòmica són la màxima prioritat del govern municipal i s’ha d’atendre des de la transversalitat de l’Ajuntament per un bé comú més gran que la consecució dels objectius propis dels serveis tradicionals.

INGRESSOS

En matèria d’ingressos, la quantitat d'aquest 2019 és de 53.283.481,17 euros, que representa un increment del 5,63% respecte del de l’exercici anterior. L'augment que contempla aquest pressupost, derivat de la tendència que s'aprecia derivada de la liquidació de l'últim exercici ha de venir acompanyada per un estudi dinàmic i pormenoritzat per tal de que aquestes previsions pressupostàries es materialitzin en ingressos reals, cosa que per tant obliga a fer un estudi i seguiment mensual o inclús setmanal de l'execució del pressupost, no només del d'ingressos, sinó també del de despeses, per tal de buscar l'equilibri pressupostari al final de l'exercici. Fent un anàlisis per capítols, podem dir que en relació als impostos directes i en relació a l'IBI, el tipus impositiu de l’IBI es manté després d'anys en el mateix 0,7945%.

En relació a l’IIVTNU es preveuen uns majors ingressos degut a la darrera jurisprudència que emana dels tribunals que permeten liquidar en el present exercici el que no es va liquidar l’exercici anterior. Capítol II: la previsió de recaptació de l’Impost sobre Construccions, Installacions i Obres (ICIO) mostra un increment degut a l’evolució positiva que es preveu per l’exercici 2019.

Capítol lll (Taxes i altres ingressos) de l’estat d’ingressos s’incrementa respecte l’any anterior degut a la voluntat d’increment de la taxa de recollida d’escombraries derivada del cost del nou servei, tal i com ja s'apuntava en l'informe que en el seu dia es va encarregar a l'economista Miquel Puig. Aquesta taxa només es preveu incrementar quan el ciutadà noti un canvi real en l'estat de la neteja dels carrers degut a l'implementació del nou contracte de recollida d'escombreries. Capítol IV (transferències corrents): l’import s’ha calculat en funció dels ingressos reals de l’exercici 2018 i de la informació rebuda respecte els pagaments a compte de la Participació en els tributs de l’Estat.

El present projecte de pressupost 2019 contempla una estimació pel concepte de Fons de Cooperació Local de Catalunya per import de 383.000,00 euros, que és el mateix import de l’exercici 2018, motiu pel qual caldria condicionar una part equivalent de la despesa municipal a la obtenció efectiva d’aquest dret o d’altre d’alternatiu. Capítol V (Ingressos patrimonials) disminueixen, al respondre aquesta dada a la que resulta de la liquidació de l'exercici 2018. Capítol VII: s'hi veu reflectida la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per un import total de 450.000 euros (Fons de cooperació econòmica i cultural). Capítol IX: 4.691.214,55 euros, per tal de finançar les despeses dels capítols VI i VII. 

 

DESPESES

Per la part de les despeses ordinàries, destaquem: En el Capítol I El capítol I s'ha incrementat degut a que a finals del 2018 es va haver de preveure la pujada de sou del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament en un percentatge del 1.5%, incrementat en un 0,25% a partir del juliol seguint el que manava la Llei de Pressupostos Generals. D'igual manera, aquestes retribucions tornen a incrementar-se el 2019 un 2.25% d'acord amb el que preveu el reial decret llei 24/2018 de 21 de desembre de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. El capítol I també s'incrementa degut al fet de que en el 2018 es va preveure la incorporació de noves places que van ser ocupades durant uns mesos (no l'any sencer) i que per tant ara en el 2019 s'han de preveure en la seva totalitat així com per totes les places que es convocaran durant l'any 2019, entre les quals es preveu més personal al servei de la Guàrdia Urbana (creació de 10 noves places) així com de personal administratiu. Dintre d'aquest increment de plantilla, també es preveu personal administratiu i zeladors per tal de descobrir entre altres, nous fets imposables que ajudin a lluitar contra el frau així com per ser més eficient a l'hora de gaudir de prestacions o en el seu cas, reduccions o bonificacions, cosa que també ajudarà a incrementar els ingressos o dit d'altra manera, a disminuir les despeses i ser més eficients. Però aquest pressupost també preveu l'acord al qual es va arribar amb els sindicats pel qual es procediria a augmentar el sou del personal funcionari i laboral que fins ara percebia una menor retribució, així com per l'acord amb el qual es va arribar en relació al personal de la Guàrdia Urbana. Les principals variacions en relació a l'estat de les despeses, rauen en les següents partides: 

-Contracte de recollida d'escombreries vigent. Els imports han pujat degut entre altres coses al fet d'haver d'incrementar la plantilla en 3 operaris, degut a un requeriment per part dels organismes de control, així com al fet d'haver d'arrendar maquinària de forma externa. -Contracte de neteja d'edificis municipals, que amb la nova licitació ha patit un increment d'aproximadament 400.000 euros respecte al que constava en el pressupost de l'any 2018. Inversió i finançament

La inversió programada per l’exercici 2019 (capítol VI) és de 4.551.096,55 euros, una part de la qual es sufragarà mitjançant crèdit (4.101.096,55 euros) i la resta a través de subvencions (450.000 euros).

Per acabar, voldria fer esment a que aquest pressupost, es mostra com un pressupost equilibrat però amb una clara voluntat per donar continuïtat alsprojectes iniciats en l’exercici 2018, i impulsar els nous projectes claus per la ciutat com son la neteja i la millora de l’espai públic, el nou pavelló a la zona sud de la Ciutat, la Casa natal de Salvador Dalí i continuar cobrint l’atenció i els serveis a les persones, congelant taxes i impostos, i mantenint totes les bonificacions fiscals, un pressupost doncs, coherent amb les prioritats polítiques marcades per l’equip de govern i amb la voluntat de donar resposta a la gran diversitat de necessitats de la ciutat i dels figuerencs, necessitats noves i històriques, mantenint els criteris de sostenibilitat i estabilitat pressupostària que ens han permès reduir l’endeutament, sanejar i estabilitzar l’hisenda municipal