Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d'emergència en cas de ser activats, ja que inclou tots els possibl es riscos que afecten la ciutat

L’Ajuntament de Figueres aprova el Document Únic de Protecció Civil .

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d'emergència en cas de ser activats, ja que inclou tots els possibl es riscos que afecten la ciutat.

El Ple Municipal va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) el passat 4 d’abril, ara se sotmetrà a un període d’exposició pública i al·legacions i, posteriorment, serà traslladat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, que és qui l’ha d’homologar definitivament.

L’objectiu principal de la seva redacció és aconseguir la millor reacció, eficàcia i coordinació dels diferents cossos davant d’episodis d’emergència, minimitzant els efectes i, sobretot, prevenint i controlant els riscos sobre les persones.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula la protecció civil a Catalunya, que compren les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques. La normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, determina el contingut mínim per a elaborar i homologar els plans de protecció civil municipals; els plans bàsics d'emergència, els plans d'actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), de manera obligatòria en municipis de més de 20.000 habitants.

El nou Document Únic de Protecció Civil Municipal, que s’ha elaborat a Figueres, tenint en compte específicament tant la climatologia, com les infraestructures i les activitats de risc, detalla, d’acord amb la normativa vigent, els següents plans: - Pla bàsic d'emergència municipal (PBEM)
Pl. de l'Ajuntament, 12 comunicacio@figueres.org 17600 Figueres www.figueres.cat/comunicacio
- Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT) - Pla d'actuació municipal per a inundacions (INUNCAT) - Pla d'actuació municipal per a nevades (NEUCAT) - Pla d'actuació municipal per a emergències sísmiques (SISMICAT) - Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT)

Qualsevol emergència no prevista en el DUPROCIM, es regirà pel Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).