Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mecanisme del pla de pagaments a proveïdors d'entitats locals a l'empara de les disposicions del Reial Decret Legislatiu 4/2012 i de la normativa que el desenvolupa. 

I. Obligacions pendents de pagament anotades al registre de factures de l’Ajuntament de Figueres abans del
dia 01.01.2012 :
Per acord de Ple de l’Ajuntament de Figueres de data 30.03.2012 es va donar compte d’una relació certificada de totes
les obligacions pendents de pagament, anotades al registre de factures d’aquesta administració local abans del dia
01.01.2012, i que reuneixen tots els requisits establerts al Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer - Butlletí Oficial
de l’Estat BOE número 48 de data 25.02.2012 - , i que fou tramesa a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
d’Administracions Públiques abans del dia 15.03.2012.
II. Consulta d’aquesta relació certificada d’obligacions pendents de pagament per part dels proveïdors que
consideren que hi han d’estar inclosos :
1. Mitjançant la web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, http://www.agenciatributaria.es, accedint al títol
“Pago a Proveedores de Entidades Locales. RDL 4/2012”, i, tot seguit, dins d’una de les dues opcions de “Opciones del
Contratista”, d’acord amb les instruccions indicades al tutorial que s’acompanya.
2. Sol·licitant aquesta informació, detallant el codi de identificació fiscal - CIF / NIE / NIF - del proveïdor i el detall de
cada una de les factures que es consideri que han d’estar incorporades en aquesta relació, i acreditant-se com el titular
d’aquestes obligacions, a l’adreça de correu electrònic dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres habilitada
per aquests efectes : 2012proveidorsRDL4@figueres.org
3. Sol·licitant aquesta informació, en els mateixos termes que els indicats al punt anterior, mitjançant personació del
titular i/o el seu representant degudament acreditat, en el departament de la tresoreria Municipal dels Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de Figueres, ubicat a la planta baixa de la Casa Consistorial, a la plaça de l’Ajuntament,
número 12, del municipi de Figueres (Girona), amb codi postal 17600, amb atenció a l’administrat, en dies feiners, de
dilluns a divendres, en horari de 10h a 13h, i amb telèfon 972 03 22 00.
III. Acceptació formal del procediment del pla de pagaments per part dels proveïdors, les obligacions pendents
de pagament dels quals, constin a la relació certificada, per realitzar i lliurar a l’Ajuntament de Figueres abans
del dia 20 d’abril de 2012 :
1. Mitjançant la web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, http://www.agenciatributaria.es, accedint al títol
“Pago a Proveedores de Entidades Locales. RDL 4/2012”, i, tot seguit, dins d’una de les dues opcions de “Opciones del
Contratista”, d’acord amb les instruccions indicades al tutorial que s’acompanya. La signatura electrònica d’aquest
document dona per complimentat aquest tràmit.
2. Aportant als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres el document d’acceptació degudament complet, segellat
i signat pel proveïdor titular de les obligacions pendents de pagament. Aquest document es pot obtenir sol·licitant-lo per
correu electrònic a l’adreça 2012proveidorsRDL4@figueres.org , o bé en persona a les dependències del departament
de tresoreria Municipal dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres. El lliurament d’aquest document
d’acceptació formal comporta el retorn d’una còpia al proveïdor signant, i dona per complimentat aquest tràmit.
IV. Emissió d’un certificat individual per a obligacions pendents de pagament i proveïdors que no constin a la
relació certificada :
Els proveïdors que consideren que hi han obligacions pendents de pagament sota la seva denominació que reuneixen
tots els requisits previstos al Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, i que no consten a la relació certificada,
poden sol·licitar de l’Ajuntament de Figueres la emissió d’un certificat individual per a cada una d’aquestes obligacions
per aconseguir la seva inclusió en aquesta relació. La petició s’ha de presentar al registre d’entrada d’aquesta
administració local, i adreçada al departament d’Intervenció Municipal dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de
Figueres, d’acord amb el model de sol·licitud previst a les pàgines 24.049 i 24.050 del Butlletí Oficial de l’Estat BOE
número 65 de data 16.03.2012 - Ordre HAP/537/2012, de 9 de març - .
Aquesta petició presentada per part dels proveïdors davant de l’Ajuntament de Figueres implica l’acceptació formal
d’acollir-se a aquest procediment de pla de pagaments. Si transcorreguts 15 dies naturals, comptats des de la
presentació de la sol·licitud per part del proveïdor, no s’ha rebutjat aquesta petició, s’entendrà reconegut el dret a
cobrament per silenci positiu en els termes expressats a la sol·licitud.

I. Obligacions pendents de pagament anotades al registre de factures de l’Ajuntament de Figueres abans deldia 01.01.2012 :Per acord de Ple de l’Ajuntament de Figueres de data 30.03.2012 es va donar compte d’una relació certificada de totesles obligacions pendents de pagament, anotades al registre de factures d’aquesta administració local abans del dia01.01.2012, i que reuneixen tots els requisits establerts al Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer - Butlletí Oficialde l’Estat BOE número 48 de data 25.02.2012 - , i que fou tramesa a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda id’Administracions Públiques abans del dia 15.03.2012.

II. Consulta d’aquesta relació certificada d’obligacions pendents de pagament per part dels proveïdors queconsideren que hi han d’estar inclosos:
1. Mitjançant la web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, http://www.agenciatributaria.es, accedint al títol“Pago a Proveedores de Entidades Locales. RDL 4/2012”, i, tot seguit, dins d’una de les dues opcions de “Opciones delContratista”, d’acord amb les instruccions indicades al tutorial que s’acompanya.
2. Sol·licitant aquesta informació, detallant el codi de identificació fiscal - CIF / NIE / NIF - del proveïdor i el detall decada una de les factures que es consideri que han d’estar incorporades en aquesta relació, i acreditant-se com el titulard’aquestes obligacions, a l’adreça de correu electrònic dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres habilitadaper aquests efectes: 2012proveidorsRDL4@figueres.org
3. Sol·licitant aquesta informació, en els mateixos termes que els indicats al punt anterior, mitjançant personació deltitular i/o el seu representant degudament acreditat, en el departament de la tresoreria Municipal dels ServeisEconòmics de l’Ajuntament de Figueres, ubicat a la planta baixa de la Casa Consistorial, a la plaça de l’Ajuntament,número 12, del municipi de Figueres (Girona), amb codi postal 17600, amb atenció a l’administrat, en dies feiners, dedilluns a divendres, en horari de 10h a 13h, i amb telèfon 972 03 22 00.

III. Acceptació formal del procediment del pla de pagaments per part dels proveïdors, les obligacions pendentsde pagament dels quals, constin a la relació certificada, per realitzar i lliurar a l’Ajuntament de Figueres abansdel dia 20 d’abril de 2012 :1. Mitjançant la web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, http://www.agenciatributaria.es, accedint al títol“Pago a Proveedores de Entidades Locales. RDL 4/2012”, i, tot seguit, dins d’una de les dues opcions de “Opciones delContratista”, d’acord amb les instruccions indicades al tutorial que s’acompanya. La signatura electrònica d’aquestdocument dona per complimentat aquest tràmit.2. Aportant als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres el document d’acceptació degudament complet, segellati signat pel proveïdor titular de les obligacions pendents de pagament. Aquest document es pot obtenir sol·licitant-lo percorreu electrònic a l’adreça 2012proveidorsRDL4@figueres.org , o bé en persona a les dependències del departamentde tresoreria Municipal dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Figueres. El lliurament d’aquest documentd’acceptació formal comporta el retorn d’una còpia al proveïdor signant, i dona per complimentat aquest tràmit.

IV. Emissió d’un certificat individual per a obligacions pendents de pagament i proveïdors que no constin a larelació certificada :Els proveïdors que consideren que hi han obligacions pendents de pagament sota la seva denominació que reuneixentots els requisits previstos al Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, i que no consten a la relació certificada,poden sol·licitar de l’Ajuntament de Figueres la emissió d’un certificat individual per a cada una d’aquestes obligacionsper aconseguir la seva inclusió en aquesta relació. La petició s’ha de presentar al registre d’entrada d’aquestaadministració local, i adreçada al departament d’Intervenció Municipal dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament deFigueres, d’acord amb el model de sol·licitud previst a les pàgines 24.049 i 24.050 del Butlletí Oficial de l’Estat BOEnúmero 65 de data 16.03.2012 - Ordre HAP/537/2012, de 9 de març - .Aquesta petició presentada per part dels proveïdors davant de l’Ajuntament de Figueres implica l’acceptació formald’acollir-se a aquest procediment de pla de pagaments. Si transcorreguts 15 dies naturals, comptats des de lapresentació de la sol·licitud per part del proveïdor, no s’ha rebutjat aquesta petició, s’entendrà reconegut el dret acobrament per silenci positiu en els termes expressats a la sol·licitud.