Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat les bases per a l'atorgament d'una subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a les persones titulars de família monoparental.

Figueres subvencionarà l'IBI a les famílies monoparentals.

La finalitat de les subvencions és eliminar la possible discriminació que pateixen famílies monoparentals respecte els destinataris de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost que tinguin la condició de família nombrosa.

La subvenció que s'atorgarà serà del 45% de la quota de l'impost, en el cas que el sol·licitant sigui titular del títol de família monoparental categoria general, mentre que en el cas que sigui titular del títol de família monoparental categoria especial, la subvenció serà del 90% de la quota de l'impost.

Aquesta iniciativa s'aprova a proposta del grup municipal del Partit Popular, que l'ha estat treballant conjuntament amb el govern municipal. 

Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental i que, o bé siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, als quals el propietari els repercuteixi l’impost, i que compleixin els següents requisits:

-       El sol·licitant ha de ser el titular d’una família monoparental, amb el títol vigent a la data de la sol.licitud.

-       El sol.licitant ha d’estar empadronat a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del qual és objecte la subvenció

-       L’habitatge no ha de superar els 100 metres quadrats de superfície construïda de la vivenda, segons dades cadastrals

-       Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar els 18.000 euros en el cas de tenir un fill, o els 20.000 euros en cas de dos fills.

-       El bé immoble que constitueixi l'habitatge habitual no ha de tenir un valor cadastral superior a 60.000 euros.

El regidor de Rendes, Recaptació i Tresoreria, Jordi Masquef, destaca l'avenç que s'aconsegueix amb aquestes subvencions: "Donem un pas endavant en el nostre sistema tributari, ja que millorem la fiscalitat de les families monoparentals, no només en el fet d'equiparar els ajuts respecte a les families nombroses, sinó sobretot en el fet de posar de relleu que cada cop existeix un nombre major d'aquestes famílies i, per tant, mereix de la protecció per part de l'Ajuntament".

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, assegura que històricament sempre hi ha hagut ajuts a famílies nombroses, i amb aquestes subvencions, el govern de la ciutat busca donar un suport explícit i recolzar també a les famílies monoparentals.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació, s'hauran de presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Avgda. Salvador Dalí, núm. 107 de Figueres) durant el mes de desembre del 2016. L'atorgament de les subvencions es resoldrà en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de finalització del termini de presentació de sol·licituds.