Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les associacions que desitgin l’obtenció d’un estand hauran de presentar una sol•licitud telemàtica al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres entre els dies 5 i el 19 de novembre de 2022

Es publiquen les bases per a les entitats que volen tenir una barraca al Rampell per a les Fires de la Santa Creu.

A més de la instància les entitats hauran de presentar un certificat emès pel secretari o per la secretària de l’entitat, o en el seu defecte per la persona responsable, conforme totes les dades aportades a la sol·licitud són certes i que l’associació es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a l’activitat que desevolupi al Rampell 2023 en cas de resultar adjudicatària d’un estand.

 

A part d’això, les entitats que optin a un estand hauran de presentar una memòria valorada del projecte al qual pensen destinar els ingressos que facin amb l’adjudicació de l’estand. La memòria haurà de comprendre com a mínim els elements següents: nom del projecte, missió o finalitat, públic a qui s’adreça, àmbit territorial, pressupost detallat d’ingressos i despeses del projecte, termini d’implementació i temporalitat del projecte, mecanismes previstos per a l’avaluació de procediment i d’impacte del projecte. Es consideraran d’interès públic prioritari als efectes de l’adjudicació d’estands aquelles propostes que contemplin finalitats relacionades amb: a) el foment de la diversitat, la cohesió i la inclusió, des d’una perspectiva feminista, no racista i LGTBI-fòbica, no discriminatòria de la diversitat funcional i altres col·lectius, en els àmbits social, educatiu, cultural i/o esportiu; b) la promoció del creixement quantitatiu i/o qualitatiu en els àmbits cultural i/o esportiu; c) la promoció de la participació ciutadana, la transparència, l’equitat; d) la promoció d’activitats relacionades amb la consciència ambiental, la sostenibilitat i el foment de l’economia circular; e) el foment d’oportunitats entre les persones joves i l’associacionisme juvenil.