Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres col·labora amb la Generalitat per a la presentació de les sol·licituds dels residents a Figueres

Convocatòria per al pagament del lloguer 2021.

Termini : 27/04/2021 al 04/06/2021 (es recomana presentació telemàtica)

 

. Requisits :

 

◦ Tenir residència legal a Catalunya.

◦ Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que

constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/da.

◦ Destinar l'habitatge a residencia habitual i permanent

◦ L'import de la renda mensual de l'habitatge no pot ser superior a 550 € (carnet vigent família nombrosa

i/o discapacitat amb mobilitat reduïda acreditada fins 900€)

◦ Estar al corrent de pagament del lloguer, o bé justificar un mínim de 3 rebuts pagats.

◦ Pagar el lloguer per transferència bancària o ingrés en compte o rebut domiciliat o emès per

l'administrador de la fina. NO S'ACCEPTA EL PAGAMENT EN METÀL·LIC

 

Documentació : DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ, ORIGINAL I FOTOCÒPIA

 

1. Sol·licitud degudament complimentada (Dades de notificació, indicar nº convivent amb discapacitat, si

s’escau, ref. cadastral, ...)

2. Original i fotocòpia del DNI vigent de tots els membres de la unitat de convivència

3. Justificació ingressos 2019, només cal aportar:

a. Renda Garantida, prestacions exemptes de tributació (fills a càrrec, orfandat, discapacitat,.....)

4. Original i fotocòpia del Llibre de família, si s'escau.

5. Original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant amb l'acreditació del

registre i dipòsit de la fiança a l’Incasòl o acreditació del pagament de la fiança.

6. Original i fotocòpia dels rebuts de lloguer de l'any 2021.

7. Model normalitzat de les dades bancàries a nom de la persona sol·licitant.

8. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’escau.

9. Conveni o sentència de separació o divorci, si s’escau.

10. Altre documentació acreditativa: desnonament o execució hipotecària, condició de víctima de

terrorisme, jove extutelat/da, víctimes de violència de gènere,...

(◦ Els requeriments s'enviaran via sms al telèfon que s'hagi facilitat, s’haurà de portar la documentació

requerida en un màxim de 10 dies, sinó s’entendrà la sol·licitud per desistida).

. On presento la sol·licitud ?

 Atesa la situació actual, es recomana tramitació telemàtica:

-  Accedir a tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits

      Obtindreu tota la informació necessària per aconseguir l' Idcat-mobil a:

      https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

- També es poden demanar els ajuts a través de la Oficina de l’Habitatge de la Generalitat del Consell Comarcal, telèfon 972503088 , demanant cita prèvia a

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/#nbb

- Per als residents a Figueres que tinguin dificultats per a demanar l’ajut telemàticament també podran demanar presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres sol·licitant cita prèvia a partir del dia 5 de maig de 2021 , de dilluns a divendres, al telèfon 600 49 03 31 EXCLUSIVAMENT PER TELÈFON .