Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i amb factures impagades de subministraments d'aigua, llum i gas, poden sol·licitar aquest ajut.

Convocatòria per a l'any 2015 de la línea d'ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics.

ORDRE EMO/263/2015

Segons aquesta ordre, les persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i amb factures impagades de subministraments d'aigua, llum i gas, poden sol·licitar aquest ajut a les empreses subministradores, adjuntant un Informe de Vulnerabilitat Econòmica, expedit per un treballador/educador social municipal. El termini de presentació de sol·licituds  finalitza el dia 15 d'octubre de 2015.

Els sol·licitants han de dirigir-se al'OMAC a demanar per instància l'informe, que després hauran de presentar a l'empresa subministradora perquè aquesta, en nom seu, sol·liciti l'ajut.

L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Administració de l'Agència Catalana del Consum i l'òrgan competent per dictar la resolució sobre les sol·licituds és el conseller d'Empresa i Ocupació.

El termini per emetre resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de dos mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (15 de desembre del 2015).