Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per decret del regidor director de l'Àrea de Serveis Econòmics i Generals per delegació de l'Alcaldia-Presidència de data 7 de març de 2011, s'han aprovat les següents llistes cobratòries o padrons fiscals per a l’exercici 2011: Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials, Impost sobre béns immobles rústics, taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans pels contribuents que no estiguin donats d’alta del servei d’abastament d’aigua i taxa per entrada de vehicles.

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

a) El de reposició, com a requisit previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la publicació d'aquest edicte. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició no es notifiqués la resolució. Si de l'expedient resultessin altres interessats diferents del recurrent o si l'òrgan que ha de resoldre el recurs estimés adient examinar i resoldre qüestions no plantejades pels interessats, el termini del mes es computarà des del dia següent a aquell en que els interessats formulin les al.legacions o deixin transcòrrer el termini per formular-les.

b) El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte pressumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

c) Qualsevol altre que estimi procedent.

El termini d'ingrés pels rebuts no domiciliats serà del dia 1 d'abril al 6 de juny de 2011 i s'ha de fer efectiu a les entitats financeres col.laboradores autoritzades, i pels rebuts domiciliats s'efectuarà el càrrec pel que fa al padró d'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, el 60% el mes de maig i el 40% el mes d'octubre; per la resta de padrons, s'efectuarà el càrrec durant el mes de maig.

Transcorregut el termini d'ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, determinant-se com a lloc pel seu cobrament el servei de caixa de l'OMAC. L'horari del servei de caixa de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) ubicada a la planta baixa de l'avinguda Salvador Dalí, núm. 107 del municipi de Figueres, amb codi postal 17600, és, en dies feiners, de dilluns a dijous, de 9h a 17h45', i els divendres, de 8h30' a 14h.